Sheffield Wednesday »Historiske resultater

Sheffield Wednesday »Historiske resultaterSheffield onsdag Sesong 2020/2021 58 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2019/2020 51 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2018/2019 55 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2017/2018 55 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2016/2017 50 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2015/2016 56 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2014/2015 50 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2013/2014 51 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2012/2013 51 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2011/2012 53 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2010/2011 53 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2009/2010 49 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2008/2009 48 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2007/2008 51 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2006/2007 49 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2005/2006 49 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2004/2005 49 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2003/2004 50 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2002/2003 49 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2001/2002 54 kamper
Sheffield onsdag Sesong 2000/2001 53 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1999/2000 46 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1998/1999 43 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1997/1998 43 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1996/1997 44 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1995/1996 46 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1994/1995 50 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1993/1994 54 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1992/1993 63 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1991/1992 48 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1990/1991 60 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1989/1990 43 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1988/1989 42 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1987/1988 49 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1986/1987 51 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1985/1986 52 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1984/1985 52 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1983/1984 53 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1982/1983 55 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1981/1982 45 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1980/1981 48 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1979/1980 7 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1978/1979 12 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1977/1978 8 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1976/1977 6 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1975/1976 6 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1974/1975 44 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1973/1974 48 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1972/1973 49 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1971/1972 45 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1970/1971 45 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1969/1970 46 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1968/1969 47 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1967/1968 50 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1966/1967 47 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1965/1966 48 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1964/1965 44 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1963/1964 47 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1962/1963 45 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1961/1962 52 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1960/1961 48 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1959/1960 47 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1958/1959 43 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1957/1958 45 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1956/1957 45 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1955/1956 43 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1954/1955 45 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1953/1954 50 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1952/1953 43 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1951/1952 43 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1950/1951 43 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1949/1950 43 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1948/1949 44 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1947/1948 44 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1946/1947 45 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1945/1946 6 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1939/1940 1 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1938/1939 52 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1937/1938 44 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1936/1937 44 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1935/1936 47 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1934/1935 48 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1933/1934 47 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1932/1933 44 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1931/1932 47 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1930/1931 45 kamper
Sheffield onsdag Sesong 1929/1930 48 kamper
Onsdag FC Sesong 1928/1929 44 kamper
Onsdag FC Sesong 1927/1928 46 kamper
Onsdag FC Sesong 1926/1927 45 kamper
Onsdag FC Sesong 1925/1926 43 kamper
Onsdag FC Sesong 1924/1925 44 kamper
Onsdag FC Sesong 1923/1924 45 kamper
Onsdag FC Sesong 1922/1923 45 kamper
Onsdag FC Sesong 1921/1922 43 kamper
Onsdag FC Sesong 1920/1921 45 kamper
Onsdag FC Sesong 1919/1920 44 kamper
Onsdag FC Sesong 1914/1915 41 kamper
Onsdag FC Sesong 1913/1914 43 kamper
Onsdag FC Sesong 1912/1913 42 kamper
Onsdag FC Sesong 1911/1912 40 kamper
Onsdag FC Sesong 1910/1911 39 kamper
Onsdag FC Sesong 1909/1910 40 kamper
Onsdag FC Sesong 1908/1909 42 kamper
Onsdag FC Sesong 1907/1908 39 kamper
Onsdag FC Sesong 1906/1907 46 kamper
Onsdag FC Sesong 1905/1906 43 kamper
Onsdag FC Sesong 1904/1905 39 kamper
Onsdag FC Sesong 1903/1904 40 kamper
Onsdag FC Sesong 1902/1903 36 kamper
Onsdag FC Sesong 1901/1902 35 kamper
Onsdag FC Sesong 1900/1901 35 kamper
Onsdag FC Sesong 1899/1900 37 kamper
Onsdag FC Sesong 1898/1899 36 kamper
Onsdag FC Sesong 1897/1898 32 kamper
Onsdag FC Sesong 1896/1897 30 kamper
Onsdag FC Sesong 1895/1896 36 kamper
Onsdag FC Sesong 1894/1895 34 kamper
Onsdag FC Sesong 1893/1894 34 kamper
Onsdag FC Sesong 1892/1893 32 kamper
Onsdag FC Sesong 1890/1891 2 kamper
Onsdag FC Sesong 1889/1890 4 kamper
Onsdag FC Sesong 1888/1889 2 kamper
Onsdag FC Sesong 1887/1888 2 kamper
Onsdag FC Sesong 1881/1882 3 kamper