Bradford City »Historiske tropper

Bradford City »Historiske tropperBradford City Sesong 2020/2021 32 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2019/2020 34 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2018/2019 36 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2017/2018 41 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2016/2017 31 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2015/2016 31 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2014/2015 31 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2013/2014 37 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2012/2013 32 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2011/2012 39 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2010/2011 34 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2009/2010 32 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2008/2009 29 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2007/2008 27 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2006/2007 25 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2005/2006 30 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2004/2005 33 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2003/2004 21 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2002/2003 30 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2001/2002 31 spillere / trenere
Bradford City Sesong 2000/2001 29 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1999/2000 29 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1998/1999 27 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1997/1998 28 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1996/1997 28 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1995/1996 27 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1994/1995 21 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1993/1994 17 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1992/1993 17 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1991/1992 19 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1990/1991 16 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1989/1990 14 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1988/1989 13 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1987/1988 13 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1986/1987 12 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1985/1986 15 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1984/1985 13 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1983/1984 13 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1982/1983 14 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1981/1982 14 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1980/1981 13 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1979/1980 14 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1978/1979 9 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1977/1978 9 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1976/1977 10 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1975/1976 8 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1974/1975 8 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1973/1974 7 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1972/1973 8 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1971/1972 10 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1970/1971 8 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1969/1970 5 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1968/1969 2 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1967/1968 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1966/1967 3 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1965/1966 9 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1964/1965 5 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1963/1964 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1962/1963 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1961/1962 9 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1960/1961 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1959/1960 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1958/1959 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1957/1958 7 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1956/1957 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1955/1956 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1954/1955 5 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1953/1954 12 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1952/1953 9 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1951/1952 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1950/1951 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1949/1950 5 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1948/1949 7 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1947/1948 5 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1946/1947 5 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1945/1946 3 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1944/1945 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1943/1944 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1942/1943 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1941/1942 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1940/1941 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1939/1940 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1938/1939 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1937/1938 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1936/1937 7 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1935/1936 7 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1934/1935 8 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1933/1934 5 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1932/1933 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1931/1932 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1930/1931 7 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1929/1930 8 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1928/1929 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1927/1928 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1926/1927 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1925/1926 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1924/1925 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1923/1924 3 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1922/1923 3 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1921/1922 4 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1920/1921 5 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1919/1920 5 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1918/1919 7 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1917/1918 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1916/1917 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1915/1916 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1914/1915 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1913/1914 8 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1912/1913 8 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1911/1912 9 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1910/1911 8 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1909/1910 7 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1908/1909 6 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1907/1908 2 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1906/1907 3 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1905/1906 3 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1904/1905 2 spillere / trenere
Bradford City Sesong 1903/1904 2 spillere / trenere